ติดต่อได้ที่
หน่วยปฏิบัติการผึ้งและแมงมุม ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและไร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Contact us
Bee and Spider Research Unit (BSRU) under the Center of Excellent in the biology of insects and mites ,
Department of Biology , Faculty of Science, Chulalongkorn University,
Payathai Road , Pathumwan District , Bangkok , 10330 , Thailand

อีเมล์ / E-mail: labn.warrit@gmail.com, natapot.w@chula.ac.th
โทร / Tel: +6622185272

Captured by Tangmo from https://th.m.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:Chula_Bio1.JPG under CC BY-SA 3.0


ร่วมพัฒนาเว็บไซต์โดย ผศ.ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์, ภากร นลินรชตกัญจน์, นนธวัช ฉัตรธนบูรณ์, ชวธัช ธนูสิงห์, ศิรัช เลิศจินตนากิจ, อัชฌาพร เลี้ยงเชื้อ และทินัดดา เข็มรัมย์